Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
17 / 2017 Stabilirea plafoanelor sub care obligaţiile fiscale restante ale contribuabililor persoane fizice şi juridice nu fac obiectul publicării pe site-ul Primariei Comunei Frăteşti. 2017-02-24
16 / 2017 Aprobarea tarifelor însusite în Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport deşeuri municipale în Judeţul Giurgiu - Zona de colectare 1 C.M.I.D. FRĂTEŞTI . 2017-02-24
15 / 2017 Aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judeţul Giurgiu - Zona de colectare 1 C.M.I.D. FRATEŞTI . 2017-02-24
14 / 2017 Aprobarea caietului de sarcini, a modelului de contract , a documentatiei de atribuire şi a raportului de evaluare teren , în vederea concesionării/închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 60,00 mp. situat în incinta Dispensarului Uman din satul Frăteşti , comuna Frăteşti, judeţul Giurgiu, aflat în domeniului privat al comunei Frătesti, judetul Giurgiu , în intravilan în Tarlaua 34, parcela 1432, în scopul înfiinţării unui punct farmaceutic . 2017-02-13
13 / 2017 Asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul "Reabilitare drum comunal DC 116 Frăteşti – Cetatea - Bălănoaia”, comuna Frăteşti, judeţul Giurgiu, în cadrul subprogramului " Modernizarea satului Românesc". 2017-02-13
12 / 2017 Asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul „REŢEA DE CANALIZARE , STAŢIE DE EPURARE ÎN SATELE REMUŞ ŞI FRĂTEŞTI , COMUNA FRĂTEŞTI , JUDEŢUL GIURGIU” în cadrul subprogramului ‚MODERNIZAREA SATULUI ROMÂNESC. 2017-02-13
4 / 2017 Modificarea inventarului bunurilor ce fac parte din domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Fratesti. 2017-01-31
11 / 2017 Aprobarea scoaterii la licitatie publica pentru intocmirea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici pentru expertizarea tehnică în vederea realizării proiectului tehnic de execuţie a asfaltării străzilor comunei Frăteşti, judeţul Giurgiu . 2017-01-31
10 / 2017 Aprobarea scoaterii la licitatie publica pentru intocmirea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici în vederea realizării proiectului tehnic de execuţie a branşamentelor individuale la reţeaua de canalizare a comunei Frăteşti, judeţul Giurgiu. 2017-01-31
9 / 2017 aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Frăteşti, pentru anul 2017. 2017-01-31
8 / 2017 Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2017-2018 la nivelul comunei Frăteşti . 2017-01-31
7 / 2017 Stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculul aflat în administrarea Primăriei Comunei Frăteşti. 2017-01-31
6 / 2017 Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul “Reabilitare drum comunal DC 116 Frăteşti – Cetatea – Bălănoaia", în cadrul subprogramului " Modernizarea satului Românesc". 2017-01-31
5 / 2017 Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul "Reţea de canalizare, staţie de epurare în satele Remuş şi Frăteşti, comuna Frăteşti, judeţul Giurgiu", în cadrul subprogramului " Modernizarea satului Românesc". 2017-01-31
3 / 2017 Aprobarea infiinţarii societăţii comerciale APĂ, CANAL, SALUBRITATE FRĂTEŞTI S.R.L. . 2017-01-31
Înapoi